Motor Sport Vereniging Motordrenthe nader te noemen als ‘MSV MOTORDRENTHE’, gevestigd aan Homaat 10 in Westerbork, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
MSV MOTORDRENTHE
Homaat 10
9431 MK Westerbork
Telefoon +31(0)614646457
E-mail:
________________________________________

Persoonsgegevens die worden verwerkt
MSV MOTORDRENTHE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Bedrijfsgegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website en/of aangeboden diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, is niet te controleren. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan wordt deze informatie meteen verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
MSV MOTORDRENTHE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling 
- Uw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Uw te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Om diensten te kunnen uitvoeren
- Om toegang te verlenen en toegangscontrole
- Om materialen en producten te plaatsen, te bewerken en werkzaamheden uit te voeren
- MSV MOTORDRENTHE verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is.
Alleen persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende grondslagen:
- U heeft nadrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor betaling, voor aflevering van producten en voor het leveren van diensten.
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.


Geautomatiseerde besluitvorming
MSV MOTORDRENTHE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MSV MOTORDRENTHE) tussen zit. MSV MOTORDRENTHE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Computers voor verwerking e-mail, communicatie en administratie om met u te communiceren, archiveren van e-mail en facturen te kunnen sturen.


Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
MSV MOTORDRENTHE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:
Bewaartermijn. Zolang u lid bij bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
Personalia:
Bewaartermijn. Zolang u lid bij bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
Adres en locatie:
Bewaartermijn. Zolang u lid bij bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
Telefoon en e-mail:
Bewaartermijn. Zolang u lid bij bent; Om met u te communiceren voor het leveren van diensten en/of producten.


Delen van persoonsgegevens met derden
MSV MOTORDRENTHE verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
MSV MOTORDRENTHE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
MSV MOTORDRENTHE gebruikt alleen technische, functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee deze website worden geoptimaliseerd. U kunt u altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De cookie(s) die deze website gebruikt:
Aanbieder: motordrenthe.nl
Naam: 3a3e9f8cccee79b544e15123fbdbdd97
Functie: Werking website
Bewaartermijn: Sessiecookie; Wordt meteen verwijderd na afsluiten website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MSV MOTORDRENTHE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die bekend zijn bij MSV MOTORDRENTHE in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boven genoemd e-mailadres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Reactie van MSV MOTORDRENTHE geschiedt zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken, na uw verzoek.
MSV MOTORDRENTHE wil uw er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
MSV MOTORDRENTHE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MSV MOTORDRENTHE. 

MSV MOTORDRENTHE heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.
MSV MOTORDRENTHE kan op elk gewenst moment de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen. Indien nodig wordt u hierover vooraf apart geïnformeerd.

logo
Crossbaan De Weidestukken

Circuit
De Weidestukken - Westerbork

Cross mee op facebook en YouTube